Pembaca Setia

Rakan Pembaca

Thursday, October 12, 2017

KERTAS KERJA - SENARAI URUSNIAGA RIBA DI MALAYSIA


KERTAS KERJA - SENARAI URUSNIAGA RIBA DI MALAYSIA
Muhammad Nuruddin Bashah
Bc Hons Eng UM
Dip Pengajian islam KPTI

Konsep asas Riba
1) Di dalam hutang  (riba fadhli)
Cth: Beri RM1000, minta bayar balik dalam RM1100, maka RM100 adalah riba samada rasa tertindas atau tidak rasa tertindas.
2) Bayaran secara bertangguh (Riba Nasi’ah)
Cth: Perlu bayar RM2000 dalam masa 5 bulan, si penghutang tidak membayar dalam  jangkamasa tersebut,  lalu si penghutang beri tangguh dengan dikenakan syarat dari  RM2000 menjadi RM2050 kerana kelewatan membayar. RM50 itu adalah riba.
3) Riba dalam pertukaran barang dengan barang, terdapat 6 jenis barang
Cth: Tukar emas lama iaitu 2g dengan emas baru 3g. Jika ada pertambahan/pengurangan maka ia adalah riba.
Bayar emas, mata wang dan bahan ribawi (makanan tertentu)  dalam waktu yang bertangguh walaupun amount sama.
4) Adalah riba untuk menukar jumlah yang ditetapkan bagi sesuatu barangan dengan jumlah yang lebih atau kurang bagi barangan yang sama jenisnya sama ada berlaku penangguhan atau tidak.
5)  Adalah riba untuk memperoleh keuntungan daripada penggunaan sesuatu barangan yang tidak memberi hasil tanpa adanya penglibatan buruh, perbelanjaan dan risiko di pihak orang yang mengeluarkan pinjaman.
6)  Adalah riba untuk mengambil lebihan daripada pinjaman pokok
7) Adalah riba untuk membuat duit daripada duit. (makan atas angin)
8) Adalah satu sifat riba apabila perolehan atau keuntungan daripadanya tetap dan automatik.
riba ialah apa sahaja yang diperoleh tanpa usaha iaitu dalam bahasa yang mudah "memdapat sesuatu atas angin" seperti seorang silap mata memetik daun pakau dari ruang udara.

Senarai Riba di Malaysia
1. Jual beli akaun emas sedangkan emasnya tidak diperlihatkan.

i. Kaedah umum yang disepakati oleh para ahli fekah dalam bab jual beli emas ialah emas mesti dibeli secara tunai, dan pertukaran atau penyerahan dibuat secara lani (on spot). al-Bara’ bin ‘Azib menerangkan bahawa Rasulullah SAW melarang jual-beli emas dengan perak secara berhutang. (Sahih al-Bukhari, 2033/2180)

Dalam hadis lain, Abu Bakrah menerangkan bahawa baginda memerintahkan kami untuk membeli perak dengan emas sekehendak kami, dan membeli emas dengan perak sekehendak kami. Seorang lelaki bertanya kepadanya: “Apakah tangan dengan tangan (serah terima secara terus)?” Dia menjawab: “Seperti itulah saya mendengarnya (daripada Rasulullah).” (Sahih Muslim, 2977/1590). Hadis-hadis ini antara sandaran mengapa hokum Islam melarang jual beli emas secara hutang atau ansuran.

ii. Emas yang dibeli itu mesti wujud dan dapat dimiliki walaupun secara tidak sempurna, contoh. qabadh hukmi (pemilikan konstruktif). Maksud qabadh hukmi dalam erti kata lain emas itu sudah dibeli tetapi tak dimiliki secara fizikal, namun tiada isu jika dapat bukti pembelian/pemilikan emas dapat dibuktikan (backed by) dengan kertas resit, sijil, buku akaun dan sebagainya – pemilikan tak sempurna, untuk transaksi seperti itu contohnya emas yang dibeli (dimiliki) mungkin terletak di negara lain.

sijil-emas

Dengan syarat emas itu masih boleh dituntut jika pembeli/pemilik berkehendak memilikinya secara fizikal, walaupun terpaksa menanggung kos import (sesetengah bank/syarikat mengenakan kos pengangkutan, insurans/Takaful dan kos lain ke atas pemilik untuk mengimport emas tersebut).

iii. Penggabungan dua kontrak, pembelian dan pinjaman dalam satu kontrak sebegini tidak sah di sisi Syariah kerana membawa kepada riba. Sebagai contoh, jika pembelian emas yang sudahpun dimiliki, tetapi disyaratkan mesti disimpan oleh penjual asal. Syarat sebegini ialah syarat yang tidak sah kerana pembelian (emas) tidak boleh digabungkan dengan pinjaman.

iv. Sebarang perjanjian di awal kontrak bahawa pembeli emas perlu memberi pinjam emas yang dibeli dan akan memperoleh manfaat dalam bentuk pulangan ialah satu bentuk aturan transaksi dengan unsur riba yang dilarang. Hal ini adalah kerana simpanan emas itu boleh dianggap sebagai kontrak pinjaman (qard), atau simpanan (wadiah), maka pemberian hadiah secara tetap adalah satu manfaat kepada peminjam dianggap satu bentuk riba.

Seperti mana kaedah yang telah disetujui oleh para ulama fekah bermaksud, “Setiap pinjaman yang memberi manfaat (kepada pemberi pinjaman) maka ia adalah riba” (Ibnu Hajar al-`Asqalani, Bulugh al-Maram min Adillah al-Ahkam, Matba`ah al-Salafiyyah, 1928, h. 176.)

Maklumat lanjut tentang prinsip-prinsip Syariah berkenaan urus niaga emas boleh didapati di laman sesawang Fatwa Malaysia, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM): http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-kebangsaan/parameter-pelaburan-emas
Hukum Simpan emas cara konvensional
a) HARAM DAN BATAL : Jika emas itu belum berada dalam pemilikan bank dan hanya akan dibeli daripada pihak ketiga dalam majlis transaksi yang berasingan. Urusniaga pembukaan akaun itu telah menjadi HARAM dan tidak SAH, kerana pihak bank telah menjual emas yang tiada di dalam miliknya dan juga kerana riba telah berlaku apabila tiadanya elemen ‘Taqabud fil Majlis' (serah terima dalam satu masa), sebarang penangguhan membawa kepada Riba an-Nasiah.
b) pastikan emas yang ingin dijual mestilah berada dalam pemilikan pihak bank tersebut.
c) HARAM DAN BATAL : Iaitu jika emas BELUM atau TIDAK diterima sertamerta ketika membuka akaun pelaburan emas itu.
d)  Sebagai contohnya, pelanggan hanya yang membayar sejumlah wang untuk membeli emas 100 gram dan memulkana akaunnya, namun pihak bank tidak memberikan sebarang bukti pembelian telah termeterai dengan rasminya atau ‘concluded'. SERTA tiada sebarang jenis bukti bertulis yang menunjukkan pelanggan kini menerima ‘hak tasarruf' (hak kebebasan terhadap sejumlah emas yang telah dibelinya sama ada untuk menjualnya padabila-bila masa yang dikehendakinya).

2. PTPTN mengamal riba sebelum mengubah ke ujurah.
imengenakan faedah 3 %. Misalnya jika meminjam bernilai RM 19000 diwajibkan membayar balik sebanyak RM 23,083.89 setelah ditambah lebihan 3% bagi tempoh pembayaran 10 tahun. Manakala bagi pelajar institusi pengajian tinggi swasta (IPTS) yang mengambil pinjaman sebanyak RM 60000 selama tiga tahun dikenakan bayaran  balik sebanyak RM 87, 261.17.
Muzakarah Khas Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia yang bersidang pada 28 Julai 2008 telah membincangkan “Kajian Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) Berasaskan Kontrak Ju’alah”. Muzakarah telah memutuskan bahawa:
Bersetuju dengan caj perkhidmatan yang dikenakan oleh PTPTN kepada pelajar atas konsep upah (Ujrah) dengan kadar yang munasabah dan tidak membebankan pelajar.
Pihak PTPTN boleh mengenakan pampasan (ta’widh) kepada pelajar yang telah mendapat pekerjaan tetap dan berkemampuan daripada aspek kewangan tetapi sengaja tidak mahu membayar semula pembiayaan PTPTN. Bagi pelajar yang tidak mempunyai kerja tetap dan tidak berkemampuan daripada aspek kewangan tidak dikenakan pampasan.
Pihak PTPTN hendaklah memberikan rebat (ibra’) kepada pelajar yang berjaya melangsaikan pembiayaan lebih awal daripada tamat tempoh perjanjian
Bersetuju supaya pembiayaan PTPTN berasaskan konsep upah ini diaplikasikan kepada semua kategori pelajar di setiap peringkat pengajian dan terpakai kepada seluruh pelajar tanpa mengira agama dan bangsa. ( http//www.e-fatwa.com)

3. Pinjaman kenderaan dan rumah secara konvensional.
Pinjaman wang dengan bank konvensional untuk membeli kereta iaitu RM100K, 10 % bayar deposit dan 90% lagi dari ‘loan’ bank konvensional. Bank kovensional beri pinjam RM100k yang perlu dibayar dalam jangkamasa 5 tahun dengan pertambahan interest iaitu 4%. Maka 4% itu adalah RIBA. Ada yang menggunakan hujah inflasi bagi menerima interest 4% dengan mengatakan harga RM1 pada tahun 2000 adalah berlainan dengan harga RM1 dalam tahun 2012. HUJAH INFLASI TIDAK DITERIMA DI DALAM ISLAM

4. Insuran kereka konvensional
Beli Kereta Cara Islam Tetapi Insurans Riba Terdapat sesetengah daripada ahli masyarakat membuat transaksi dengan bank Islam iaitu menjadikan Bank Islam sebagai pembiaya melalui pelbagai konsep dan aqad yang menepati system muamalat syariah. Antara konsep yang digunakan ialah Mudhorabah, iaitu bank akan membeli daripada pengedar dan menjualnya semula kepada pembeli dengan harga “mark up” kerana pembeli memilih pembayaran secara ansuran. Kebanyakkan Bank Islam yang lain akan mengamalkan konsep al-Ijarah Thumma al-Bai iaitu sewaan yang ditamatkan dengan jualan. Proses dilakukan apabila pihak bank akan membeli kereta daripada pengedar atau mungkin juga terus daripada pembeli. Selepas pemilikan bank keatas manfaat kereta telah sempurna, maka pihak bank akan menyewakan kereta itu kembali kepada pembeli. Apabila pembayaran terakhir dilakukan oleh pembeli, dianggap bayaran terakhir sebagai jualan terus. Semuanya telah disahkan oleh Penasihat Syariah masing-masing. ( Zaharuddin Abd. Rahman 2010: hlm.152) Hukum insurans konvesional adalah haram menurut Majlis Fatwa Kebangsaan. Hal ini sebagaimana yang telah diputuskan oleh kesepakatan para ulama kerana ianya mempunyai elemen-elemen riba, gharar dan maisir. ( Keputusan Muzakarah Majlis Fatwa Kebangsaan 2009: hlm.57) Biasanya insurans tidak akan diuruskan oleh pihak bank, sebaliknya diuruskan oleh pembeli atau penjual kereta. Walaubagaimanapun, jika ianya diurus oleh bank atau syarikat penjual kereta tersebut, pembeli berhak untut menuntut perlindungan takaful untuk keretanya. Tidak terdapat sebarang peruntukan undang-undang yang boleh memaksa pembeli memilih insurans yang ditetapkan oleh penjual kereta tersebut. Muzakarah telah memutuskan  bahawa konsep dan pelaksanaan takaful di Malaysia adalah bertepatan dengan syariat Islam. (Keputusan Muzakarah Kebangsaan 2009: hlm. 80)


5. Saham Keutamaan (Preference Shares-الأسهم الممتازة ) :
iaitu saham yang memberikan keistimewaan/ keutamaan kepada pemiliknya berbanding pemilik saham biasa.

Antara keistimewaannya ialah :
• Keutamaan dari sudut tuntutan perolehan syarikat. Pemegang saham keutamaan akan dibayar dividen terlebih dahulu dan dividennya telah ditetapkan terlebih dahulu kadarnya pada masa ia diterbitkan, tidak kira syarikat untung atau rugi
• Sekiranya syarikat dibubarkan ,pemegang saham keutamaan akan diutamakan dalam pengagihan aset syarikat berbanding pemegang saham biasa
• Kuasa mengundi yang lebih dalam mesyuarat tahunan (di Malaysia, pemilik saham ini tidak mempunyai kuasa mengundi).

Saham ini hukumnya tidak harus kerana pemilik saham ini mempunyai kelebihan berbanding pemegang saham lain. Ini tidak adil kerana dengan nilai saham yang sama sepatutnya mereka memiliki persamaan hak. Begitu juga tidak harus memberikan dividen atau keuntungan yang tetap kepada mereka dalam keadaan risiko keuntungan dan kerugian ditanggung oleh pelabur lain.

Dividen ini merupakan riba yang diharamkan oleh syara’ kerana bertentangan konsep syarikat yang diharuskan oleh syara’, iaitu sama-sama menanggung risiko untung rugi berdasarkan kadar saham masing-masing. Hak mengundi yang lebih juga tidak harus diberikan kepada mereka kerana sepatutnya pemegang saham yang sama nilainya mesti mempunyai hak yang sama.

6. Saham sijil
 Saham Pembawa ( Bearer Shares – الأسهم لحاملها ) : Sijil yang tidak dicatat nama pelabur yang menjadi pemiliknya , tetapi pembawanya. Oleh itu pembawa sijil itu dikira pemilik saham mengikut pandangan syarikat.

Saham ini tidak harus dari sudut syara’ kerana tidak diketahui pemilik sebenar saham tersebut. Ini akan membawa kepada risiko perselisihan, permusuhan dan kemungkinan kehilangan hak serta mudarat kepada pemiliknya sama ada dirampas atau dicuri.

7.  Pandangan Islam Terhadap Bon

Oleh kerana bon termasuk dalam kategori pinjaman atau hutang, maka penentuan hukum mestilah melihat kepada hukum qardh dalam fiqh Islam.

Qardh dalam fiqh bererti ialah meminjamkan sejumlah harta kepada orang yang berhajat untuk memanfaatkannya dan dipulangkan gantinya. Hukum qardh pada asalnya ialah sunat bagi yang memberi pinjaman dan harus bagi yang meminjam. Bagaimanapun haram pemiutang mengambil tambahan manfaat daripada pinjaman yang diberikan, dan sebarang bayaran tambahan yang dikenakan kepada pinjaman tersebut dikira riba. Oleh sebab itu, bon menjadi haram kerana pertambahan faedah dalam urusniaga bon terhimpun padanya ciri-ciri riba hutang yang tiga iaitu: hutang, bertempoh dan pertambahan hutang disyaratkan berdasarkan pertambahan tempoh.


8. MLM berunsur riba dan penindasan
Hukum asal MLM adalah harus. MLM merupakan sesuatu yang diharuskan dalam Islam selagi ia tidak bertentangan dengan syarat asas muamalat Islam.

Menurut Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-72 yang bersidang pada 23 Jan 2006; konsep, struktur dan undang-undang perniagaan Multi-Level Marketing (MLM) yang diluluskan oleh kerajaan adalah harus dan tidak bercanggah dengan konsep perniagaan Islam.

Faktor-faktor Yang Mengharamkan MLM

Namun demikian, hukum harus ini boleh menjadi haram jika MLM dimasuki dengan unsur-unsur perjudian, riba, berunsur skim piramid, dan penindasan.

Bagi unsur yang pertama iaitu perjudian, Kesatuan Fiqh sedunia pernah mengeluarkan satu fatwa ke atas satu peniagaan MLM, iaitu PT Biznas yang melibatkan unsur perjudian dalam perniagaan mereka. Sesetengah MLM mempunyai unsur perjudian kerana ahli yang mendaftar dibawah MLM tidak mahukan barangan yang dibelinya, sebaliknya hanya mahu menyertai rangkaian piramid, dan ingin perolehi pendapatan menerusi pendaftaran ahli baru.

Ditambah pula bayaran produk yang dibeli tidak semuanya masuk kedalam akaun syarikat perniagaan itu. Tujuan perniagaan adalah bagi menaikkan nilai seseorang, dimana ahli yang berada diatas (upline) akan sentiasa mendapat keuntungan, dan ahli dibawah (downline) hanya menyumbang mata kepada ahli diatas.

Sebahagian pembuat sistem MLM ini lebih tertarik dengan bonus yang berkonsepkan perjudian kerana ia boleh dijadikan bahan kempen untuk menarik orang ramai menyertainya. Justeru itu, nilainya menjadi sangat tinggi, tetapi ianya diharamkan kerana nilai yang tinggi tadi diperolehi dengan menzalimi pihak yang lain.

Seterusnya, MLM boleh menjadi haram apabila adanya unsur riba. Pembayaran yuran penyertaan tanpa sebarang pertukaran barang atau perkhidmatan kecuali dengan sejumlah wang yang munasabah untuk menampung kos permulaan bisnes adalah mengandungi elemen riba al-fadhl dan riba al-nasi’ah, iaitu meletakkan sejumlah wang sebagai yuran penyertaan secara tunai bertujuan untuk mendapat sejumlah wang yang lebih banyak, yang berlaku secara tangguh.

Ini dinamakan sebagai “fixed return” yang digunakan untuk menarik minat orang ramai menyertai rangkaian MLM tersebut.
Di samping itu, MLM boleh menjadi haram apabila dimasuki unsur skim piramid. Skim piramid atau MLM adalah haram mengikut pandangan Mufti Besar Arab Saudi, Shaykh ‘Abdul-‘Azeez Ibn ‘Abdullaah Aal ash-Shaykh. Skim piramid tidak mematuhi prinsip- prinsip Syariah kerana berteraskan unsur perjudian atau pertaruhan (qimar) melalui permainan wang iaitu “downline” yang baru ditaja oleh “upline” akan kehilangan wang penyertaan jika tidak berusaha mencari “downline” yang lain.

Ia memfokuskan kepada pencarian ahli baharu (downline) semata-mata dan bukan bertujuan bagi menjalankan perniagaan melalui aktiviti pergerakan produk kepada pengguna-pengguna secara wajarnya. Pendapatan peserta dan syarikat dalam skim piramid dijana daripada yuran penyertaan ahli baharu semata- mata dan bukan hasil daripada penjualan barang atau perkhidmatan.

9. Simpanan dengan faedah

Jumhur menyatakan Hukumnya haram sebab unsur riba.
Bank Biasa haram kerana dijanjikan lebihan  sserta ditetapkan  walaupun menanggung kerugian
Bank Islam adalah harus sebab bayaran lebihan tidak ditetapkan waktu akad dan pemberian lebihan sebagai ihsan bukan faedah. Lebihan tersebut berdasarkan keuntungan bank menggunakan modal penyimpan.


10.  Forex (Foreign Exchange) 
atau yang lebih dikenal dengan Perdagangan Mata wang Asing; Ia merupakan suatu jenis perdagangan/transaksi yang memperdagangkan matawang suatu negara terhadap matawang negara lainnya yang melibatkan pasar-pasar matawang utama di dunia selama 24 jam secara berterusan.


Benar, memang FOREX matawang adalah diharuskan, tetapi keharusannya tertakluk kepada sejauh mana ia menurut garis panduan yang dikeluarkan dari hadith Nabi yang sohih. Iaitu :-

>> Dalam menukar wang dengan wang, Nabi telah menyebut garis panduan yang mesti dipatuhi iaitu : Ditukar (serah dan terima) dalam waktu yang sama ia disebut dalam hadis sebagai "yadan bi yadin". Dalam bahasa Inggerisnya adalah "on the spot basis". Ia datang dari hadis :’الذهب بالذهب , والفضة بالفضة , والبر بالبر , والشعير بالشعير , والتمر بالتمر , والملح بالملح , مثلاً بمثل , سواء بسواء , يداً بيد , فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم

Ertinya : Emas dengan Emas ( ditukar atau diniagakan) , perak dengan perak, gandum dengan gandum, tamar dengan tamar, garam dengan garam mestilah sama timbangan dan sukatannya, dan ditukar secara terus ( pada satu masa) dan sekiranya berlainan jenis, maka berjual-belilah kamu sebagaimana yang disukai” ( Riwayat Muslim, no 4039 no hadith , 11/9 ) .

Untuk makluman : FOREX dalam matawang yang diuruskan oleh konvensional tidak menjaga syarat ini maka ini menjadi Riba Nasiah. Ini kerana kebanyakan FOREX yang dijalankan oleh institusi Konvensional adalah ‘Forward FOREX’ atau Forex yang menggunakan ‘Value forward’ ( nilai masa hadapan) yang mempunyai tergolong dalam Riba Nasiah. Forex yang menggunakan nilai ‘Forward’ ini sememangnya diketahui mampu menghasilkan untung yang lebih berbanding spot dalam kebanyakan keadaan jika tepat penggunaannya.
11. Kad kredit konvensional
a) Secara umum jual beli ini riba fadhl.
b) Ada juga pengguna konon ingin guna  Kad kredit Konvensional dalam tempoh dibenarkan  yang meletakkan syarat Faedah Riba tetapi ia berazam sentiasa menjaga tempoh pembayaran agar tidak dikenakan riba, sebelum di kenakan faedah Riba, Kesatuan Fiqh Antarabangsa OIC (OIC Interntional Fiqh Academy) dalam ketetapannya nombor 108, pada persidangan 23-28 September 2000 telah memfatwakan sebagai TIDAK HARUS terutamanya di waktu kewujudan Kad Kredit Islam. Bagaimanapun, ketetapan dalam persidangan yang sama juga telah dibuat; mengharuskan membuat kad kredit konvensional yang tiada meletakkan sebarang syarat Faedah / Riba di dalam kontraknya. Bagaimanapun dengan syarat mestilah melangsaikan jumlah penggunaan sebelum di kenakan faedah Riba.
c) Jika keluarkan wang tunai melalui kad HARUS, jika pemegang mempunyai wang yang mencukupi dalam akaunnya seolah- olah mengeluarkan wangnya sahaja.  Dan Harus pihak bank mengambil kos upah dengan kadar khidmat mereka yang sebenar.  HARAM JIKA Bank Pengeluar mensyaratkan Faedah@bunga hasil pinjaman yang diberikan. Kerana ia adalah Riba al-Qurudh.


12. Salahguna Perbankan bai bissaman ajil yang bersifat riba
a) Persatuan Pengguna Islam Malaysia (PPIM) pernah mendedahkan lebih 500 aduan  kes perbankan Islamik berhubung jual beli rumah, malah separuh daripadanya telah pun diisytihar bankrap.
b) Kes rumah terbengkalai yang berlaku dari tahun 2005 hingga 2011, ramai pembeli rumah masih kekal bankrap walaupun kesalahan itu berlaku akibat kelemahan bank sendiri.
c) Kes yang banyak diterima ialah apabila rumah dibeli gagal disiapkan pemaju, namun bank tetap menuntut bayaran daripada pembeli sedangkan dalam prinsip ‘Bai Bithaman Ajil’ rumah terbengkalai itu dimiliki pihak bank.
d) Jika bank tidak menyerahkannya kepada pembeli maka pihak bank seharusnya tiada hak menuntut bayaran.
e) Riba adalah dengan terciptanya keupayaan membeli (purchasing power) atau nilai tanpa mengambil risiko di mana apabila bank dapat keuntungan dengan peminjam membayar balik walaupun barang tidak sampai ke peminjam di mana contoh kes ialah rumah terbengkalai.
f) Jika Bank memiliki keupayaan membeli (keuntungan) atau nilai tanpa sebarang risiko, maka jelas sekali ianya riba.


RujukanSunday, September 18, 2016

SIAPA WATAK YANG MEMUSNAHKAN AGENDA ISLAH UMAR ABDUL AZIZ


Muhammad Nuruddin Bashah
Bc Hons Eng UM

Antara agenda utama selepas Umar Abdul Aziz dinobat dan dibaiah sebagai Khalifah Umayyah selepas kewafatan Sulaiman Abdul Malik adalah memecart, menggugur dan menurunkan pemimpin yang ada ‘track record’ korup, bengis, zalim, mudah tumpahkan darah serta tidak meletakkan rakyat sebagai agenda utama.

Antara pemimpin yang menerima takdir ini adalah :
1.Yazid bin Abu Muslim - Gabenor Afrika Utara
2.Muhammad Bin Yusuf- Gabenor Yaman (saudara Hajjaj yang 2x5 sifat bengisnya)
3.Yazid bin Muhallab- Gebenor Iraq
4.Harris Bin Abdul rahman - gabenor Andalusia (Andalus dibuka di zaman Al Walid Khalifah sebelum Sulaiman)

Yazid Bin Muhallab ini tidak mahu menyerahkan harta rampasan penaklukan Tabaristran serta bangun nmemberontak terhadap Umar. Umar berjaya menangkap dan memenjarakan Yazid. 

Yazid menerima keamanan dan tidak disiksa sepanjang dalam tahanan Umar. Hal ini menimbulkan rasa hormat pemberontah seperti Yazid terhadap Umar yang adil. Beliau melarikan diri daripada penjara di saat Umar sakit menahan keracuanan akibat pengkhianatan yang berlaku. Beliau menulis surat kepada Umar meminta maaf terpaksa melarikan dirikerana yakin Yazid Bin Abdul Malik (saudara kepada Walid, Sulaiman, Hisham anak-anak Abdul Malik) akan emmbunuhnya secara sadis.

Hal ini kerana Yazid Al Muhallab menyokong tindakan Sulaiman menyiksa keluarga Hajjaj yang zalim sedangkan Yazid Abdul Malik senada dengan bapa mereka (khalifah berempat) yang sayangkan hajjaj yang zalim itu.


Umar juga melakukan tindakan menaikan golongan ulama sebagai penasihat, pakar rujuk negara. Umar sendiri naik takhta akibat saranan ulama’ soleh bernama Raja’ Bin Haiwah Al Kindi terhadap Sulaiman. Jika tiada Raja’ maka keturunan Abdul Malik lah yang akan meneruskan legasi Sulaiman sedangkan Sulaiman tidak berkehendakkan saudara-saudaranya sendiri.

Antara ulama’ yang dinaik taraf sebagai qadhi dan mufti adalah:
1.Hassan Al Basri di Basrah (tabiin terkenal dan amat alim malah memiliki mazhab fiqh tersendiri)
2.Amir As Sya’bi di Kufah
3.Abu Bakar Abdul Rahman di Madinah
Beliau juga menarik semua elaun, duit keramaian dan harta yang diperolehi selain gaji para pembesar dan qadhi-qadhi tetapi menaikkan gaji Gebenor sehingga 300 dinar di saat itu untuk mengelakkan rasuah!
Umar juga menghentikan peperangan inter-mazhab/firqah serta menggalakkan dakwah terhadap syiah dan khawarij. 
Umar juga tidak memaksa Bahasa Arab menjadi uni-lingua sepertimana pemaksaan di zaman bapa mertuanya Abdul Malik Bin Marwan sekaligus menjadikan kaum ajam berbondong memeluk Islam kerana mudah menggunakan bahasa masing-masing.
Beliau juga menamatkan jizyah bagi muallaf yang sebelumnya dipaksa oleh Khalifah sebelumnya menyebabkan ramai non muslim tertarik memeluk Islam di zamannya. Hebat Umar ini!

Tindakan menzahir kebenaran dan menghilangkan kepalsuan persepsi adalah beliau menukar kalimah mencaci dan menyindir keturunan Saidina Ali kepada bacaan ayat Al Quran surah An Nahl ayat 90 yang mana bacaan itu kekal sehingga kini malah dipraktikkan dalam khutbah di Malaysia/Nusantara. (sebelumnya Empayar Umayyah menutup minda rakyat Syam, melarang diceritakan kisah sebenar  terutamanya hal mengenali kehebatan keluarga Ali menantu Rasulullah sehingga ada kepincangan rakyat Umayyah daripada mengenal sahabat-sahabat Nabi secara lengkap dan adil.)

Antara bidaah hasanah yang dilaksana Umar dalam menaiktaraf ilmu agama serta memudahkan pembelajaran agama adalah:
1.Umar bin Abdul aziz mengirim surat kepada beberapa ulama dan penguasa yang berisi perintah untuk segera menghimpun Hadis-hadis yang masih tersebar di masyarakat. Salah seorang penguasa yang mendapat perintah tersebut adalah Abu Bakar bin Amr bin Hazm (w. 120 H), sebagai gubernur Madinah. Dia diberi tugas untuk mengumpulkan Hadis yang ada pada Amrah binti Abdurrahman bin Sa’ad bin Zurarah bin ‘Adus al-Anshari (20-98 H), seorang murid kepercayaan ‘Aisyah, dan al-Qasim ibn Muhammad ibn Abu Bakar al-Shiddiq (w. 107 H) seorang pemuka tabi’in yang merupakan salah satu dari tujuh fuqaha Madinah. 
2.Memerintah ulama yang dipercaya melakukan tugas yang sama adalah Abu Bakar Muhammad Ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Syihab al-Zuhry (w. 124 H), seorang tabi’in yang ahli dalam bidang fiqih dan Hadis. 
3.Umar Abdul Aziz mewajibkan  negara menanggung nafkah para ulama, para dai, dan para ilmuwan agar mereka dapat beri tumpuan penuh terhadap program ilmiah yang mereka dalami secara terperinci dengan cara penetapan gaji bagi mereka sehingga mereka tidak sibuk menyelesai beban kehidupan.Umar Abdul Aziz memberi 100 dinar dari Baitul Mal bagi orang-orang yang berdakwah.
4.Beliau turut mengarahkan Muhammad b Abu Bakar Al-Hazni di Mekah agar mengumpul dan menyusun hadith-hadith Raulullah SAW. Beliau juga meriwayatkan hadis dari sejumlah tabiin lain dan banyak pula ulama hadis yang meriwayatkan hadis daripada beliau.
5.Beliau telah mengarahkan cendikawan Islam supaya menterjemahkan buku-buku kedoktoran dan pelbagai bidang ilmu dari bahasa Greek, Latin dan Siryani ke dalam bahasa Arab supaya senang dipelajari oleh umat Islam.
6.Dalam mengukuhkan lagi dakwah Islamiyah, beliau telah menghantar 10 orang pakar hukum Islam ke Afrika Utara serta menghantar beberapa orang pendakwah kepada raja-raja India, Turki dan Barbar di Afrika Utara untuk mengajak mereka kepada Islam.


Siapa peruntuh agenda Islah selama 2 setengah tahun ini?
Yazid bin Abd Malik atau Yazid II (687-724) ialah khalifah Kerajaan Bani Ummaiyyah yang memerintah dari tahun 720 sehingga kematiannya pada tahun 724. (4 tahun)
Pemerintahan Yazid diselaputi dengan masalah dalaman dan luaran kerajaan. Pelbagai perang saudara tercetus di bahagian-bahagian yang berbeza dalam kawasan taklukan seperti di Sepanyol, Afrika, dan di timur.
Tatkala naik sahaja beliau habis kesemua polisi amar maruf dan nahi mungkar tinggalan Umar dipugarnya. 
Sebenarnya sebelum meninggal, Umar sempat menulis surat kepada Yazid, “Semoga keselamatan tetap terlimpah padamu. Saya ingatkan, jagalah umat Muhammad sebab engkau akan meninggal dunia. Engkau akan menghadap Zat yang tidak memberikan maaf untukmu.”
Pada masa awal pemerintahannya, Yazid bertindak menuruti polisi Khalifah Umar sebelumnya. Namun hal itu tidak lama. Menurut Imam As-Suyuti dalam Tarikh Al-Khulafa’, polisi itu berlangsung hanya empat puluh hari. Setelah itu terjadi perubahan ke arah negatif.

Yazid bin Muhallab yang melarikan diri dari penjara Umar dulu kemudiannya siap sedia memerangi Yazid Bin Abdul Malik di Iraq tetapi akhirnya tewas. Yazid melakukan biddah yang dicela ramai ulama apabila beliau menagkap semua ahli keluarga Yazid Muhallab dan dijadikan hamba sedangkan syariat Islam adalah ke arah penghapusan sistem hamba.
Yazid dianggap oleh ramai ulama’ sejarah sebagai bejat moral dan asyik dengan percintaan dengan dua hambanya bernama Sallamah dan Hubabah. Akibat kematian hambanya menyebabkan Yazid Abdul Malik menjadi separuh gila dan hanya terperuyk dalam istana. Demikian 4 tahun pemerintahannya yang cuba mengikis ketinggian taraf Umayyah yang dibina oleh Umar sebelumnya.
Yazid menletak adiknya Hisyam sebagai putera Makhkota kerana anaknya masih kecil (umar 15 tahun tatkala kematian Yazid) dan meletak anaknya Walid sebagai putera makhota kedua pula. 
Hisham umpama Umar kedua. Ramai yang tidak tahu sejarahnya secara terperinci sehingga hanya menganggap Umar sahaja khalifah Umayyah yang adil saksama. Hisyam amat berjimat, suka bersedakah dan memiliki sikap ‘transparency’ yang tinggi dalam audit negara. Rekod kewangan zamannya paling teratur dan telus. Hisham memerintah lama sekitar 20 tahun. Pernah menghukum anaknya agar jangan berkenderaan hanya kerana anaknya meninggalkan solat jumaat. Beliau juga membawa 40 orang saksi yang adil tatkala beliau ingin memasukkan wang ke dalam Baitul Mal. Inilah Umar Abd Aziz yang kedua. Namun begitu bezanya adalah Hisyam tetap bersifat assobiyah klerana hanya inginkan anaknya sebagai pewaris seumpama sikap abangnya dulu.
Siapa pula peruntuh selepas itu? Ya Walid bin Yazid kembali membuat onar selepas wafatnya Hisyam bapa saudaranya itu. Walid telah hidup dengan alkohol, bermaksiat dengan wanita secara terang-terangan dan menyiksa anak-anak Hisyam sepupunya sendiri! Malah At Tabari mencatat beliau  disyaki bersetubuh dengan para ibu tirinya!


Khalifah Walid ditentang oleh rakyat yang berbaiah dengan sepupunya yazid bin Al Walid bin Abdul Malik (anak Khalifah pertama keturunan Abdul Malik) segera melarikan diri ke kediamannya. Namun sepuluh orang di antara pasukan musuh berhasil menemukan persembunyiannya. Ketika dikepung beliau mengungkit, "Bukankah aku telah memberikan hadiah kepada kalian? Bukankah aku telah meringankan beban kalian yang berat? Bukankah aku telah memberi makan orang-orang fakir di antara kalian?"


Mereka yang mengepungnya menjawab, "Kami tidak membencimu dari diri kami sendiri. Kami mengepungmu kerana engkau terlalu banyak melanggar batasan-batasan aturan Allah. Engkau minum minuman keras, menikahi isteri ayahmu dan memperlekeh  perintah Allah."

Ia meninggal pada usia 40 tahun, dan kepalanya dipancung. Ia memerintah selama satu tahun dua bulan 22 hari. Penyokong Khalifah baru menggantungnya di dalam istananya sendiri.

Demikianlah kisah keadilan dan kezaliman yang pasang surut dalam pemerintahan Islam. Hal ini juga sama dengan mana-mana Empayar bukan Islam. Kecenderungan untuk kekal ego dan semangat assobioyah kekeluargaan menyebabkan yang mewarisi takhta tidak ingin dilihat sama seperti sebelumnya menyebabkan kezaliman dan kefasikan tidak menjadi perkara pelik bagi mereka.

Rujukan :
1.Prof Abdul Rahman Abdullah, Sejarah dan Tamadun Islam, 2007 Pustaka Darussalam
2.Prof. Dr. Ahmad Syalaby, Sejarah dan Kebudayaan Islam, 1976, Pustaka Nasional (Jilid 2)
3.https://www.academia.edu/16153031/UMAR_BIN_ABDUL_AZIZ_DAN_SEMANGAT_PENULISAN_HADIS?auto=download 
4.http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/11/04/23/lk38tp-daulah-umayyah-yazid-bin-abdul-malik-720724-m-menderita-tekanan-batin 
5.http://www.lampuislam.org/2013/09/kisah-walid-bin-yazid-raja-dzalim-yang.html 

Tuesday, September 13, 2016

DUA WATAK KONTRA DI KALANGAN KHALIFAH UMAYYAH; SUATU IKTIBAR SIASAH MODEN

Muhammad Nuruddin Bashah
Bc Hons Eng UM
Empayar kekhalifahan Umayyah selain dikagumi armada lautnya yang berjaya menyebarluaskan Islam ia juga sering dikaitkan sebagai pembawa bidaah dalam siasah dengan mengasaskan sistem monarki perwarisan takhta melalui perwarisan darah.Menurut Prod Hj Abd Rahman Abdullah dalam bukunya Sejarah dan Tamadun Islam, dalam Islam soal nama atau jenis sistem yang digunakan dalam siasah adalah benda ijtihadi dan waqiiah menurut suasana sosio budaya, keperluan politik dan jenis rakyat yang ditadbir. Hal ini sejajar dengan Hadis Rasulullah bermaksud, “Kamu lebih mengetahui hal keduniaan kamu” (riwayat Imam Muslim)

Hal ini menunjukkan bagaimana Khalifah Umar Ibnu Abd Aziz yang diiktiraf sebagai di kalangan khulafa ar Rashidin ke-5 dan diiktiraf sebagai mujaddid yang pertama turut menerima sistem monarki untuk menerapkan pemerintahan berasaskan Islam, etika, akhlak dan kemajuan insani dan madani.
Tulisan ini cuba mengupas perilaku modifikasi sikap dan akhlak seseorang pemerintah selepas mereka menerima kekuasaan yang menjadi idaman ramai manusia.

Khalifah Abdul Malik Marwan: Dari soleh ke sebaliknya……
Abdul Malik bin Marwan bin Al-Hakam bin Abu Al ‘Ash bin Umayah bin Abdu Syams bin Abdu Manaf. Ibunya adalah Aisyah binti Muawiyah bin Al Mughirah bin Abu Al ‘Ash bin Umayah. Silsilah ayah dan ibunya bertemu pada Abu Al ‘Ash. Ibunya terkenal sebagai orang yang sangat baik perilakunya dan sifat-sifatnya. Abdul Malik lahir di Madinah pada tahun 26 H pada masa khalifah Usman bin Affan. 
Sejak kecil ia sudah menghafal al-Qur’an dan berguru langsung kepada Usman. Selain belajar menghafal al-Qur’an, ia juga belajar hadis, fiqh, tafsir, dan lainnya. Beliau di kenali dengan peribadi yang sangat cerdas.
Ibnu Sa’d telah meriwayatkan, bahawa penduduk Madinah berkata: Abdul Malik belajar menghafal Al-Qur’an dari Utsman bin Affan dan mendengar (belajar) hadits dari Abu Hurairah, Abu Sa’id Al-Khudri, Jabir bin Abdullah, dan dari para sahabat Rasulullah s.a.w yang lain. Dengan demikian tidak hairan, jika beliau dikenal sebagai orang yang ahli fiqh dan seorang ahli ilmu yang sangat mencintai ilmu. Begitu juga, ia pun seorang pujangga dan seorang penyair yang ahli dalam membezakan syair-syair, serta  memiliki pusat bertemu dan berdiskusi bersama para penyair dan pujangga untuk membahas tentang buku-buku kesusasteraan, seperti kitab Al-Kamil karangan Al-Mubarrad, kitab Al Amali karangan  Abu Ali, dan buku-buku kumpulan sastera yang lain.
Beliau di angkat sebagai Gubernor Madinah oleh Muawiyah semasa umurnya baru 16 tahun. Sebelum menjadi khalifah beliau di kenali dengan sikap zuhud dan di anggap sebagai salah seorang ulama Madinah. 
Namun selepas menerima jawatan Khalifah beliau meninggalkan dunia ilmu dan kezuhudan. Ahli sejarah mencatatkan kata-kata terkenal beliau iaitu “Inilah akhir riwayatku denganmu” kata beliau sambil menutup semushaf Al Quran selepas memegang amanah sebagai Khalifah.
Abdul Malik bin Marwan[ Abdul Malik dikenal dengan “Abdul Muluk” atau ayah para raja atau khalifah. Dijuluki demikian karena keempat anaknya sempat menjadi khalifah Bani Umayyah menggantikannya. Mereka itu adalah Walid, Sulaiman, Yazid, dan Hisyam] menjadi khalifah kelima Dinasti Umayyah pada usia 39 tahun. Ia menjadi khalifah atas wasiat ayahnya, Marwan bin Hakam. 
Setelah selesai baiah di Masjid Damaskus pada 65 Hijriyah, Khalifah Abdul Malik bin Marwan naik mimbar dan menyampaikan pidato singkat namun tegas yang dicatat sejarah. Di antara isi pidato itu adalah, “Aku bukan khalifah yang suka menyerah dan lemah, bukan juga seorang khalifah yang suka berunding, bukan juga seorang khalifah yang berakhlak rendah. Siapa yang nanti berkata begini dengan kepalanya, akan kujawab begini dengan pedangku.” Beliau memerintah di saat Umat Islam telah berbaiah kepada Abdullah Bin Zubair di Hijjaz selepas Khalifah Muawwiyah Bin Yazid mengundur diri tidak mahu berpolitik dan berperang. Muawwiyah Bin Yazid adalah Khalifah sebelum bapa Abdul Malik iaitu Marwan Bin Al Hakam menjadi khalifah bukan keturunan Abu Sufyan lagi. Jadi  Abdul Malik adalah Khalifah ke dua bukan keturunan Abu Sufyan. Maka keghairahan berpolitik membujur lalu melintah patah semakin ketara untuk menunjukkan keturunannya juga mampu mepertahan Empayar Umayyah.

Kekejaman Abdul Malik Bin Marwan
Abdul Malik menaikkan watak pembengis bernama Hajjaj sebagai orang kanannya. Hajjaj bin Yusuf ats-Tsaqafi(95 H/714 M) Dia adalah Orang yang paling terkenal di antara orang dekat Abdul Malik dan sekaligus gubenor yang paling masyhur dalam sejarah. Hajjaj terkenal sebagai seorang yang sangat licik, cerdas,keras, dan sekaligus kejam baik saat ia berada dalam keadaan yang hak dan tidak hak. Dia termasuk salah seorang jeneral yang memerangi Mus’ab bin-Zubair yang kemudian menjadikan Iraq berada di bawah kekuasaan Bani Umayah. Setelah itu dia diperintahkan oleh Abdul Malik untuk memerangi Abdullah bin Zubair untuk menaklukan Hijaz. Mereka berjaya menakluknya dan membunuh Abdullah bin-Zubair. Sejak itulah dia menjadi gabenor Hijaz. Hajjaj membawa pulang ‘kepala’ Abdullah Bin Zubair (dipancung) yang merupakan kanak-kanak pertama membaiah Rasulullah seusia 8 tahun dan insan yang sanggup meminum darah bekam Nabi. Jasad Abdullah yang juga merupakan sahabat Nabi itu pula disalib di sandar ke dinding Kaabah dan kezaliman ini didalam pengetahuan Abdul Malik yang bertaraf ulama’ Tabiin itu. Abdul Malik juga memaksa Said Bin Musayyab ketua segala tabiin untuk berbaiah dan akibat keengganan Said beliau disebat 50 kali dan diheret mengelilingi pasar untuk memalukan Tabiin berkenaan. Inilah sikap Abdul Malik yang asalnya seorang zuhud dan ahli hadis bertukar menjadi penyeksa para sahabat Rasulullah dan tabiin. 
Dalam plot kekejaman Abdul Malik dan Hajjaj ini, terdapat hukum fiqh siasiy yang boleh diekstrak. Islam mengajar kita untuk taat kepada pemerintah yang berkuasa untuk elak pertumpahan darah dan mafsadah yang lebih besar. 
1.Dalam Sahih Al-Bukhari dari ‘Abdullah bin Dinar, beliau berkata : “Takala manusia berkumpul membai’at Abdul Malik, saya menyaksikan Ibnu ‘Umar radhiyallahu ‘anhuma berkata : “Sesungguhnya saya menyatakan akan mendengar dan taat kepada hamba Allah, Abdul Malik Amirul Mu’minin berdasarkan sunnah Allah dan sunnah Rasul-Nya sebatas kemampuanku, sesungguhnya anak-anakku juga demikian”.
Inilah perbuatan Ibnu Umar yang berbaiah kepada penguasa yang menang kerana sebelumnya ada dua Khalifah yaitu Abdul Malik bin Marwan dan Abdullah bin Zubair, tatkala Abdul Malik yang menang dan kekuasaan beralih kepadanya, maka beliaupun membaiah Abdul Malik. (Lihat : Fathul Bari  13/193).
2.Al-Baihaqy meriwayatkan dalam Manaqib Asy-Syafi’iy 1/448 : Dari Harmalah beliau berkata : “Saya mendengar Syafi’iy berkata : “Siapapun yang menang dalam merebut kekuasaan dengan pedang lalu disebut Khalifah, dan manusia bersepakat atas kepemimpinannya maka dia adalah Khalifah”.
3.Inilah prinsip yang disepakati para Imam dan para fuqaha`. Kata Al-Hafizh Ibnu Hajar : “Para ahli fiqih sepakat atas wajibnya mentaati penguasa yang menang ketika merebut kekuasaan dan wajib berjihad bersamanya. Dan sesungguhnya mentaati penguasa yang menang lebih baik dari pada memberontak kepadanya. Kerana perbuatan ini akan mengakibatkan pertumpahan darah dan pengangkatan rakyat jelata menduduki jabatan”. (Lihat : Fathul Bari 13/193).

Khalifah Umar Bin Abd Aziz ; dari mewah ke zuhud
Berbeza dengan sejarah hidup Khalifah Umar Bin Abdul Aziz. Kezuhudan Umar Abd Aziz sehingga digelar Abu A’la Al Maududi sebagai mujaddid pertama ini serta khalifah yang pertama memerintah hadis disusun dalam bentuk riwayah sebenarnya bermula dengan sikap sebaliknya.

Tidak dinafikan keilmuan dan asas agama Umar adalah kuat dan menyeluruh. Cumanya beliau yang hanya berjawatan gabenor sebelum menjadi Khalifah tidak memikirkan nasib rakyat sedalam sebagaimana selepas beliau dibaiah pada hari kewafatan Sulaiman Bin Abd Malik. Menurut Prof Ahmad Syalaby yang memetik kitab As Sayuti iaitu tarikh Khulafa’, Umar pada awalnya bergelumang dengan wangian, sutera, nyanyian, muzik dan perabot yang mewah-mewah. Gaya beliau berjalan digelar sebagai Umariyyah iaitu gaya lenggang lenggok ala-ala Umar yang disukai para dayang. Kita juga mengetahui bagaimana Umar memaksa Fatimah isterinya menyerahkan barang-barang berharga ke Baitul Mal. Hal ini bermakna sebelum menjadi Khalifah isterinya memang memiliki barang mewah dalam hidup kerana merka berkahwin jauh lebih awal daripada pengangkatan Umar sebagai Khalifah.
Kehidupan Umar adalah kehidupan yang penuh bergelumang harta dan tenggelam dalam kemewahan yang biasa dilakukan oleh Bani Umayyah. Ia dididik dan dibesarkan dalam istana yang penuh kenikmatan dan kemakmuran hidup. Menurut  Zaid Husain Al-Hamid dalam kitab  Khulafa’ur Rasul Khalid Muhammad Khalid, harta kekayaan beliau  berlimpah-limpah, sehingga ia memiliki tanah-tanah perkebunan di Hijaz, Syam, Mesir, Yaman dan Bahrain. Dari sana ia mendapat penghasilan yang besar sebanyak 40.000 dinar setiap tahun.
Minyak wangi yang dipakai sangat mahal seharga 1000 dirham, dikatakan rakyat tahu bila Umar pernah melewati suatu jalan hanya kerana wangiiannya. Umar juga memanjangkan rambutnya,dan melabuhkan pakaiannya seumpama orang kaya lain.
Apakah sikap dan teladan baik Umar sehingga ada pemimpin beragama bukan Islam mengaku dirinya ingin menjadi seumpama Umar Abdul Aziz? Adakah semudah itu kita mengakui mengikuti Umar dan bagaimana sedekat mungkin kita boleh meneladaninya?

Langkah Perubahan Pertama
Umar telah menjadikan perinsip asas Islam sebagai titik rujukan untuk mereformasikan Empayar Umayyah. Umar segera mengembalikan seluruh harta peribadinya, baik berupa wang dan barang, ke Baitul Mal negara. Itu termasuk segala sandang pakaian yang mewah. Ia menolak tinggal di istana, menetap di rumahnya. Pola hidupnya berubah total dari seorang yang mencintai dunia menjadi seorang yang zuhud, yang hanya mencari kehidupan abadi di akhirat. Pendek kata Tuan Guru Nik Abd Aziz, Tuan Guru Hj Abd Hadi dan Arwah Ustaz Azizan antara yang meneladani sunnah Umar ini. Hal inilah yang julung kali dilakukan sehingga Umar layak digelar mujaddid. Lagkah pertama inilah menjadi asas kepada langkah kedua reformasinya. .

Langkah Perubahan Kedua
Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Umar adalah langkah berjimat cermat dalam penyelenggaraan negara.  Hal ini telah membantu empayar menyelesaikan krisis ekonomi saat itu.
Pemborosan pada penyelenggaraan negara disebabkan birokrasi yang panjang dan administrasi dan sistem kenegaraan yang rumit. Dan juga gaya hidup mewah yang sering diperlihatkan oleh para pejabat pemerintah. Membudaya hidup sederhana, membersihkan organisasi dari korupsi, menyederhanakan struktur kenegaraan, menghapus birokrasi yang rumit dan panjang. Dengan cara itu, Umar menjadikan negara berjalan sangat efektif dan efisien.

Langkah Perubahan Ketiga
Umar juga melakukan pengagihan semula kekayaan negara. Sebenarnya dengan melakukan langkah perubahan kedua, Umar telah melakukan penghematan belanja negarat. 
Jumlah pembayar zakat terus meningkat, sementara jumlah penerima zakat terus berkurang, bahkan habis sama sekali. Para amil zakat berkeliling di pelosok-pelosok Afrika untuk membahagikan zakat, tapi tak seorang pun yang mahu menerima zakat. Bermakna, para mustahiq zakat benar-benar habis secara mutlak. Sehingga negara mengalami surplus. Maka agihan kekayaan negara selanjutnya diarahkan kepada subsidi pembayaran hutang (swasta), dan subsidi sosial dalam bentuk pembiayaan rakyat dasar yang sebenarnya tidak menjadi tanggungan negara, seperti biaya perkahwinan. Dalam kitab Al-Amwal, Abu Ubaid menceritakan ketika Umar  memberikan gaji kepada para pegawainya beliau mengasas pula zakat pendapatan. Maka beliaulah pengasas Pemungutan zakat atas pendapatan gaji sekarang. ljtihad lainnya di bidang zakat pada zaman kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz ialah melaksanakan pemungutan zakat atas harta pemberian, hadiah, barang sitaan dan lain-lain. 

Kesimpulan 
1.Nasib bagi seseorang politikus atau pemimpin adalah berdasarkan khatimahnya sama ada baik atau buruk bukan sekadar latar belakang, pendidikan dan keturunan.
2.Pandangan Ibnu Umar dan beberapa sahabat dan tabiin berkaitan pengiktirafan sesebuah kerajaan walaupun zalim adalah sama sepertimana yang pernah diungkapkan oleh Almarhum Dr Ramadhan Al Buti  berkenaan pendiriannya yang mengelakkan pertembungan dengan kerajaan Syiah Assad di Syria walaupun pandangan beliau dipertikai ramai ulama’ yang tidak kenal waqi di Syria.
3.Untuk melakukan sesuatu reformasi, pendirian berasaskan aqidah, syariah dan kembali kepada sunnah Rasulullah dalam pentadbiran adalah ciri utama agar perubahan layak digelar islah. Perubahan juga perlu memainkan elemen pembersihan, peneguhan, ‘cakap serupa bikin’ dan istiqamah. Hal inilah yangt dilakukan oleh Almarhum Tuann Gurui Nik Abd Aziz semasa memperkukuh ekonomi Kelantran dengan menyucikan simpanan daripada akaun konvensional, memperkenal pelbagai skim tanpa riba dan menggalakkan pertumbukan secara konsisten menurut syariat walaupun tidak mencacak graf peningkatannya. 
4.Menurut syariat itulah resepi utama Umar Abd Aziz.


Rujukan:
1.Prof Abdul Rahman Abdullah, Sejarah dan Tamadun Islam, 2007 Pustaka Darussalam
2.Prof. Dr. Ahmad Syalaby, Sejarah dan Kebudayaan Islam, 1976, Pustaka Nasional (Jilid 2)
3.Dr. Fathi Yakan, Perjalanan Aktivis Gerakan Islam, 1995, Pustaka Nasional.
4.http://heromuslim.blogspot.my/2015/04/abdul-malik-bin-marwan-646-705-m.html
5.http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/11/04/22/lk1d8h-daulah-umayyah-abdul-malik-bin-marwan-685705-m-ayah-para-khalifah
6.http://an-nashihah.com/?p=554

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...