Pembaca Setia

Friday, March 18, 2016

JUAL BELI YANG DILARANG DALAM ISLAM (FIQH SYAFIE)FIQH MUAMALAT
DS 0301

TAJUK:
JUAL BELI YANG DILARANG DALAM ISLAM (FIQH SYAFIE)
Oleh : Muhammad Nuruddin Bashah
No KP: 820102-02-5203

Semester 4

Pensyarah : Us. Rashid Md Din

Tugasan untuk dicetak

Muqaddimah
Perniagaan merupakan salah satu aktiviti penting dalam kehidupan manusia dengan melakukan urus niaga seperti berjual beli dan sewaan. Islam turut menggalakkan umatnya menceburi bidang perniagaan. Al-Quran menjelaskan tentang keharusan berniaga:

Maksudnya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu makan (gunakan) harta-harta kamu antara kamu dengan jalan yang salah (tipu dan judi), kecuali dengan (jalan) perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka antara kamu.”

Dalil tentang keistimewaan kedudukan perniagaan boleh dilihat dalam hadis yang bermaksud: “Sembilan daripada sepuluh sumber rezeki diperoleh melalui perniagaan” (Hadis Riwayat Tirmizi).

Pada masa kini, terdapat pelbagai jenis urus niaga dengan matlamat utama mencapai keuntungan. Bagaimanapun, ramai tidak sedar adakah hasil perniagaan itu halal atau sebaliknya. Bagi mengenal pasti status perniagaan tersebut mematuhi syariah atau tidak, terdapat beberapa aspek yang perlu dihalusi

Di bawah akan dinyatakan beberapa bentuk jual beli yang dilarang dalam Islam dengan dalil-dalil tertentu.

 1. Jual beli berunsur riba
Dan secara khusus, Dia berfirman mengenai perdagangan (yakni jual beli) :

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS Al-
Baqarah : 275)

 1. Jual beli sehingga meninggakan syariat Islam

Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah kurnia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (Qs Al-Jumu’ah : 9 – 10)

Dalam ayat ini, Allah menyatakan bahawa dari sifat-sifat seorang Muslim adalah berjual beli (yakni mereka berdagang). Namun ketika waktu solat tiba, mereka meninggalkan dagangan mereka dan bersegera mendirikan solat.

Lelakiyang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari
mengingat Allah,” (QS An-Nuur : 37)

 1. Jual benda dilarang syara’

Dan dari jenis bisnis yang terlarang adalah: Menjual barang yang dilarang. Ini kerana ketika Allah menetapkan sesuatu terlarang, Dia juga menetapkan mengambil penghasilan darinya adalah terlarang, misalnya seseorang menjual sesuatu yang dilarang untuk dijual. Rasulullah melarang menjual
 1. bangkai,
 2. khamr (minuman yang memabukkan),
 3. babi
 4. dan patung.

Maka barangsiapa yang menjual bangkai, yakni daging yang tidak ada ketentuan zakatnya, maka dia menjual bangkai dan menghasilkan wang haram.

HR Mutaffaq alaihi, dengan lafaz dari Sahih Bukhari Maktabah Syamilah (5/112 no. 1218)
dari Atha bin Abi Rabah dari Jabir bin Abdullah bahwa dia mendengar Rasulullah berkata:

Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan jual beli, bangkai, babi dan patung.”

Hal ini juga berlaku dalam menjual arak atau khamar Apa yang dimaksud dengan khamr adalah segala sesuatu yang memabukkan, berdasarkan sabda Nabi :

Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamar adalah haram.” Dan beliau mencela sepuluh orang berkaitan dengan khamr, sebagaimana di terdapat dalam hadits shahih: “Sesungguhnya Allah melaknat khamar, orang yang membuatnya dan orang yang baginya khamr dibuat, orang yang menjualnya dan orang yang membelinya, orang yang meminumnya dan orang yang mendapatkan penghasilan darinya, orang yang membawanya dan orang yang dibawakan untuknya, dan orang yang melayaninya.” (HR Tirmdizi dan Ibnu Majah).

Khamar adalah segala sesuatu yang memabukkan terlepas apakah dia disebut khamar atau minuman alkohol, liquor, anggur atau wishkey, itu tidak menjadi persoalan. Tidak peduli apakah dia disebut dengan salah satu nama itu atau lainnya – merubah nama tidak merubah kenyataan bahwa itu adalah khamar.

Telah diriwayatkan dalam sebuah hadits: “Umatku di akhir zaman akan meminum khamar dan memberinya nama yang lain.”

Dan juga apa yang lebih buruk dari hal ini adalah menjual dadah, seperti opium, ataupun jenis nirkotin lainnya, yang banyak digunakan oleh penagih zaman ini. Maka orang yang menjualnya adalah pembuat kejahatan jenayah dalam pandangan Muslim dan pandangan dunia secara keseluruhan. Hal ini kerana dadah membunuh orang, sebagaimana layaknya senjata yang menghancurkan. kerananya, siapapun yang menjual dadah atau menyalurkannya atau membantu menyalurkannya, mereka semua berada dalam laknat Allah dan Rasul-Nya. Dan mengambil wang darinya adalah diantara yang perbuatan paling tercela dan perolehan yang paling dibenci. Lebih lanjut, orang yang merurusan dengan dadah patut di hukum kerana dialah yang menyebakan banyak kejahatan di muka bumi.

 1. Menjual barang bukan milik kita

Dan diantara jual beli yang dilarang adalah: Apabila seseorang menjual sesuatu yang tidak dimilikinya. Misalnya seseorang menemui seorang pengusaha mencari barang tertentu, namun pengusaha ini tidak memiliki barang tersebut. Namun mereka setuju untuk membuat kontrak (untuk penjualan barang tersebut) dan menyepakati harga untuk saat itu atau di masa depan. Dan saat itu barang tersebut tidak dimiliki oleh pengusaha maupun pembeli. Maka pengusaha membeli barang dimaksud dan menyerahkannya kepada pembeli setelah mereka menyepakati harga dan membuat kontrak dan menyepakati nilainya untuk saat ini dan yang akan datang. Maka jenis transaksi seperti ini adalah haram. Mengapa? Karena ia menjual sesuatu yang tidak dimilikinya dan menjualnya sebelum ia memiliki barang tersebut, jika barangnya telah ditentukan. Jika barangnya belum ditentukan dan pembayarannya ditangguhkan, maka dia telah menjual hutang secara kredit. Rasulullah melarang kita melakukan hal itu, sebagaimana yang terjadi ketika
Hakam bin Hazam datang kepada beliau dan berkata:

Ya Rasulullah, bagaimana jika seseorang datang kepadaku dan ingin membeli sesuatu yang tidak ada padaku? Kemudian saya pergi ke pasar dan membeli untuknya?” Nabi bersabda: “Jangan menjual sesuatu yang tidak engkau miliki. ( Diitakhrij dari HR Abu Dawud (3503) (3/495), At-Tirmdizi (1235) (3/534), An-Nasa’i (4627) dan Ibnu Majah (2187) (3/30) )

Ini adalah larangan yang jelas, karenanya tidak diperbolehkan seseorang menjual barang tertentu kecuali barang tersebut berada dalam kepemilikannya sebelum membuat kontrak, apapun yang akan dijualnya saat itu atau nanti.
Tidak diperbolehkan memandang remeh hal ini. Maka barangsiapa hendak menjual sesuatu untuk orang lain, maka dia harus menyimpan barang tersebut di kedai atau gudangnya atau di kenderaan sehingga barang tersebut tersedia. Maka ketika ada orang yang hendak membelinya terus dapat menjualnya atau untuk waktu kemudian.

Namun jual beli as-salam dibenarkan walaupun si penjual belum memiliki barang berkenaan.

As-Salam (tempahan) merupakan jenis jual beli dimana harga dibayarkan untuk suatu barang yang akan diantarkan kemudian. Ibnu Abbas meriwayatkan: “Rasulullah datang ke Madinah dan orang-orang biasa membayar di muka untuk kurma yang akan dikirimkan satu atau dua tahun ke depan. Beliau berkata kepada mereka: “Barangsiapa yang membayar muka harga sesuatu barang yang akan dikirimkan kemudian harus membayarnya untuk ukuran yang tertentu, berat yang tertentu dan waktu yang tertentu. (HR Bukhari 3/443)

 1. Jual beli aynah dilarang
Dan salah satu jenis transaksi terlarang lainnya adalah: Jual beli Aynah. Apakah jual beli Aynah itu? Jika sebuah barang dijual kepada seseorang dengan pembayaran ditangguhkan (yakni harga yang lebih tinggi akan dibayar kemudian hari pada waktu yang ditentukan), kemudian barang tersebut dibeli kembali darinya dengan harga yang berlaku pada saat itu, kurang dari harga yang ditanggukan yang diberikan kepadanya. Maka jika pembayaran harga tunda tersebut jatuh tempoh, ia membayar hutangnya secara penuh.

Inilah apa yang disebut dengan Jual Beli Aynah. Aynah (berasal dari kata ayn = sama) kerana barang yang sama yang telah dijual kembali kepada pemiliknya. Hal ini haram kerana menipu seseorang dengan bunga (riba). Pada kenyataannya, ini seperti anda menjual dengan harga dolar dengan harga yang berlaku pada saat itu dengan penangguhan harga (akan diberikan kemudian), yang lebih banyak dari nilai sebelumnya. Dan anda hanya menggunakan barang tersebut sebagai alat untuk mendapatkan bunga.

Ditakhrij oleh Abu Dawud dari hadits Ibnu Umar (3462) (3577), dengan lafazh dinukil dari Maktabah Syamilah (9/325 no. 3001):

Jika kalian berjual beli dengan cara Aynah, hanya mengikuti di belakang lembu dan redha dengan tanaman sehingga meninggalkan jihad, Allah akan membelitkan kepada kalian semua kehinaan yang tidak akan dihilangkan-Nya hingga kalian kembali kepada agama kalian.”

 1. Jual beli najsh juga dilarang
Dan diantara jual beli yang dilarang adalah: An-Najsh. Apa yang dimaksud dengan An-Najash adalah ketika anda menunjukkan sebuah barang untuk dijual melalui majlis lelong. Maka seseorang datang untuk menawar harga barang, namun dia tidak bermaksud membeli barang tersebut, tetapi ia hanya ingin menaikkan harga dari barang tersebut, untuk menipu para pembeli. Hal ini sama saja apakah dia sepakat dengan penjual untuk melakukannya atau dia melakukan atas kehendak sendiri. Maka siapapun yang menawar suatu barang yang tidak ingin dibelinya namun hanya untuk menaikkan harganya bagi para pelanggan, maka orang tersebut adalah Najash, yang telah menentang larangan Rasulullah. Melakukannya adalah haram, sebagaimana Nabi bersabda: “Dan janganlah melakukan Najash satu sama lain.”

 1. Merampas pelanggan orang
Dan diantara jenis jual beli dilarang lainnya adalah: Apabila seorang Muslim melakukan penjualan diatas penjualan saudaranya. Nabi bersabda: “Seseorang tidak boleh menjual kepada pembeli (orang yang akan membeli barang) saudaranya.” Bagaimana itu dilakukan? Misalnya ketika seseorang ingin membeli barang tertentu datang dan membeli kepada seorang pedagang yang memberikan kepadanya pilihan untuk memberikan keputusan terakhir dalam dua atau tiga hari. Dalam hal ini, tidak diperbolehkan pedagang yang lain untuk datang dan mengatakan, “Tinggalkan barang ini, saya akan memberimu barang yang sama bahkan lebih baik, dengan harga yang murah.” Ini haram karena ia menjual kepada pembeli saudaranya.

HR Muttafaq Alaihi, dengan lafaz Muslim yang dinukil dari Maktabah Syamilah (7/224, no. 2531), dari Ibnu Umar, dari Nabi :

Seseorang tidak boleh menjual kepada pembeli saudaranya.”

Rujukan

1) Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, Jual Beli yang Dilarang dalam Islam, e-Book versi bahasa Inggris dari www.al-ibaanah.com

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...